ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van www.century21.be - www.century21.nl - www.century21.lu, Aanvaardt de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke aanspraak tegenover CENTURY 21 Benelux NV, behalve in geval van opzettelijke fouten van CENTURY 21 Benelux NV. Aanvaardt de bezoeker dat zijn mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

Beheerder

De websites worden beheerd en uit gegeven door :

CENTURY 21 Benelux NV Drève Richelle 161B bte 10 1410 Waterloo België

info@century21.be

Betrouwbaarheid van de informatie op de website

Eigendommen kunnen enkel te huur of te koop aangeboden worden via een van de aangesloten CENTURY 21®-kantoren. Het verstrekken van informatie over het aanbod diensten en eigendommen gebeurt onder de unieke verantwoordelijkheid van het desbetreffende CENTURY 21-kantoor. Wij raden u aan om steeds contact op te nemen met het kantoor dat vermeld wordt bij het aanbod of het eigendom.

Het nieuws en de algemene informatie in verband met het vastgoed wordt u op geheel vrijblijvende wijze verstrekt. CENTURY 21 Benelux NV geeft geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en actualisering van de informatie op de website. CENTURY 21-kantoorhouders garanderen niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Wij bevelen u bijgevolg aan een CENTURY 21-kantoor van uw keuze te contacteren alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen.

Wij doen er alles aan om op de CENTURY 21-website betrouwbare en regelmatig bijgewerkte vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. CENTURY 21 Benelux NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie, noch voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de CENTURY 21-website, inclusief gedownloade bestanden.

Links naar andere websites

In bepaalde rubrieken bevat de CENTURY 21-website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, de verkoop op afstand, de wetgeving in verband met prijzen, enz.

Toegangsverbod tot de website

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan aan elke natuurlijke of rechtspersoon:

  • Die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden,

  • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze,

  • die op eender welke wijze de goede reputatie van de site zou schaden,

  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden,

  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

CENTURY 21 Benelux NV zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn.

CENTURY 21 Benelux NV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ongeoorloofd binnendringen in de informaticasystemen en/of het frauduleuze gebruik van de verspreidingsmiddelen. CENTURY 21 Benelux NV wijst met name alle verantwoordelijkheid af in geval van plundering van gegevens als gevolg van een binnendringing in de informaticasystemen. CENTURY 21 Benelux NV gebruikt echter de nodige middelen om ongeoorloofd binnendringen te voorkomen.

CENTURY 21 Benelux NV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. CENTURY 21 Benelux NV raadt de gebruiker sterk aan om een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

Intellectuele rechten

Geen enkele tekst, foto, tekening, grafiek of welk ander onderdeel ook uit de website van CENTURY 21 Benelux NV mag worden verspreid of op welke manier dan ook overgenomen, tenzij CENTURY 21 Benelux NV hiervoor toestemming heeft verleend.

De vormgeving van deze site (sitemap, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens ...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. CENTURY 21 Benelux NV kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot een geldboete van € 500.000 en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent CENTURY 21 Benelux NV de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de website wordt weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de website behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, slogans en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van de CENTURY 21 Benelux NV of van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder CENTURY 21 Benelux NV, is elk gebruik van namen, merken, slogans en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CENTURY 21 Benelux NV. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan directie@century21.be . Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

In geen enkel geval kan CENTURY 21 Benelux NV verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de CENTURY 21 website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.