Het ABC van het vastgoed
CENTURY 21

Het vastgoed omvat zovele termen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Een alfabetisch overzicht maakt je wegwijs.

Authentieke akte

Een notariële akte is een authentieke akte opgesteld door de notaris. Enkel notariële akten (en niet onderhandse verkoopsovereenkomsten) kunnen overgeschreven worden in het hypotheekkantoor. Deze overschrijving maakt de koop “tegenstelbaar”, het beschermt de koper tegen aanspraken van derden. De voorlopige verkoopovereenkomst vormt de basis voor de authentieke akte.

Basisakte

Debasisakte is een notariële aktedie bij een mede-eigendom de delen van de verschillende mede-eigenaars beschrijft. De akte verdeelt het goed (in appartementen) en zegt welke delen gemeenschappelijk zijn. Elke mede-eigenaar heeft zijn eigen gedeelte (bijv. zijn appartement) in eigendom, plus een percentage van de gemeenschappelijke delen. Aan de hand van de basisakte kan je nagaan hoeveel een mede-eigenaar moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Samen met het reglement van mede-eigendom vormt de basisakte de statuten van het gebouw.

Compromis

Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. Het compromis is immers bindend vanaf het moment dat de partijen een prijs en een voorwerp overeengekomen zijn. Aangezien een compromis het geheel van de rechten en plichten van de koper en de verkoper omschrijft, is het van belang dat dit zeer nauwkeurig wordt opgesteld. De volledige inhoud van het compromis wordt bovendien overgenomen in de authentieke akte. Vandaar dat een tussenkomst van een professionele speler bij het opstellen van het compromis aan te raden is, hoewel dit niet verplicht is.

Diverse kosten

Bij elk verkoopsdossier horen diverse kosten. Deze kunnen hoger of lager liggen, afhankelijk van de complexiteit van het dossier of de gemeente. Het zijn kosten voor het materiële werk: fiscale en hypothecaire opzoekingen, aanvraag getuigschriften, overschrijving hypotheekkantoor, nabewerking, of nog opvragingen aan de gemeente. Deze opzoekingen zijn verplicht. De diverse kosten gaan met andere woorden niet naar de notaris, maar naar de administraties.

Energieprestatiecertificaat

Wil je een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stellen? Dan moet je verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders dus vooraf over de energiezuinigheid van de woning. Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het EPC geeft ook tips en aanbevelingen om het label van je woning of appartement te verbeteren. Het is 10 jaar geldig.

Fiscale aftrek van de lening

Je lening fiscaal kunnen aftrekken betekent dat je als ontlener minder belastingen moet betalen. Zowel de interesten, de kapitaalaflossingen als de eventuele schuldsaldopremies geven recht op dezelfde aftrek.

Gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind/de kinderen de blote eigendom van hetzelfde goed aankopen. De kinderen hebben de zekerheid dat bij overlijden van de vruchtgebruikers, het onroerend goed automatisch in volle eigendom aan hen toekomt. Informeer je vooraf bij de notaris.

Hypotheek

Een kredietverstrekker wil er zeker van zijn dat hij zijn geld met de afgesproken intrest er bovenop volgens de planning tijdig terugkrijgt. Daartoe vraagt hij vaak een waarborg. In het geval van een hypothecair krediet is dat de woning die je koopt, bouwt of renoveert of een ander vastgoed. In dat geval spreken we van een hypotheek. Slaag je er niet in om je afbetalingen na te komen? Dan heeft de geldschieter (rekening houdend met een vastgelegde procedure) het recht om beslag te laten leggen op het betrokken pand en het te laten verkopen en met de opbrengst het uitstaande saldo met eventuele boetes erbij te recupereren. Een hypotheek op je woning wordt ingeschreven in de registers van het kantoor Rechtszekerheid en geldt altijd voor 30 jaar.

Kadastraal inkomen

Afgekort KI, het gemiddeld netto-inkomen dat een onroerend goed op één jaar tijd zou opbrengen aan zijn eigenaar. Het komt overeen met de gemiddelde netto huurwaarde van het vastgoed op het referentietijdstip (1 januari 1975).

Meerwaardebelasting

Een belasting die je dient te betalen als je jouw woning binnen de vijf jaar na aankoop opnieuw verkoopt aan een hogere waarde dan de aankoopwaarde.

Lening

Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener. Deze laatste is verplicht het kapitaal op regelmatige tijdstippen terug te betalen op de overeengekomen wijze en samen met een interest uitgedrukt in procent.

Mede-eigendom

Vanaf het moment dat er meerdere eigenaars zijn van een gebouw, ontstaat een mede-eigendom. Dit collectief is verantwoordelijk voor het beheer van alle gemeenschappelijke delen, waarover wordt beslist op een jaarlijkse vergadering.

Nettorendement

Wat je overhoudt aan je investering wanneer je een pand koopt en op de huurmarkt brengt. Het nettorendement is het brutorendement verminderd met de investeringskosten, bijkomende kosten en belastingen/heffingen.

Onroerende voorheffing

Een jaarlijkse belasting die wordt berekend op het kadastraal inkomen van een onroerend goed.

Registratiebelasting

Een registratiebelasting is een belasting die moet betaald worden bij het registreren van een akte of een geschrift. Sinds 1 januari 2022 is de registratiebelasting in Vlaanderen gehalveerd naar 3%. Vereist de woning daarnaast een ingrijpende renovatie of is er sprake van sloop gevolgd door heropbouw? Dan zal er slechts 1% registratiebelasting verschuldigd zijn, als er aan welbepaalde voorwaarden wordt voldaan. Koop je een woning (of grond) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewenst of in Wallonië, dan ben je 12,5 procent registratierecht verschuldigd.

Schuldsaldoverzekering

Bij het aangaan van een hypothecair krediet, kan je een schuldsaldoverzekering aangaan. Als de lener overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde saldo van de te betalen lening.

Tienjarige aansprakelijkheid

Het grote voordeel van kiezen voor nieuwbouw, is dat je geniet van een verregaande garantie die ‘tienjarige aansprakelijkheid’ wordt genoemd. Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit in het gedrang brengen. Grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk, gebreken als gevolg van de ongeschiktheid van de grond, ernstige stabiliteitsstoornissen of waterdichtingsproblemen behoren hiertoe.

Verkoop op plan

Bestaat het appartement van je dromen alleen nog maar als tekening? Of is het nog in aanbouw? Dan kan je alvast aanspraak maken op het stukje grond of op het gedeelte dat al in de steigers staat. Je aandeel groeit naarmate de werken vorderen en je het overeenkomstige deel van de betaling stort.

Wet Breyne

De wet Breyne (of de Woningbouwwet) is een specifieke regelgeving bedoeld om de bouwer van een huis of de koper van een te bouwen huis te beschermen. Het legt strikte voorwaarden op aan de verkoper, ten gunste van de bouwheer. De wet ziet erop toe dat de afgesproken verkoopprijs, vastgelegd in het contract, achteraf niet om welke reden dan ook wordt gewijzigd. Hij bepaalt ook dat de verkoper nooit meer dan 5% van de verkoopprijs als voorschot mag eisen. Verder bepaalt de wet dat de totale som van de betalingen in schijven de waarde van de uitgevoerde werken niet mag overschrijden. Iedere factuur moet voorzien zijn van een attest van de architect.

Bron: Notaris.be, Wikifin